Ibo

11 tekstów – auto­rem jest Ibo.

Ludzie zaczy­tują się w po­rad­niach, za­miast po­radzić się przyjaciela. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 stycznia 2013, 08:38

Świat daw­no stanął na głowie, ja za to niez­mien­nie moc­no stoję no­gami na ziemi. Nic dziw­ne­go, że Świat i ja widzi­my się na opak. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 25 stycznia 2013, 09:47

Jak bar­dzo go kochasz?
Nie wiem, mu­siałabym po­liczyć na ile lat ma­my kredyt. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 24 stycznia 2013, 10:32

Człowiek ciągle cze­ka na przyszłość, a i tak ma zaw­sze teraźniejszość. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 23 stycznia 2013, 08:28

Ko­bieta dos­ko­nale wie co oz­nacza in­westyc­ja w samą siebie. Za­kupiona su­kien­ka i szpil­ki do­konują cudów przed wcześniej zat­rzas­kujący­mi się przed no­sem drzwiami. Głębo­ki de­kolt i płyt­kie (jak dla niektórych) środ­ki per­swaz­ji po­wodują, że sto­sun­ko­wo niewiel­ka, ale właści­wa in­westyc­ja przy­nosi wy­marzo­ne korzyści, o ile urzędnik (o zgro­zo!) nie jest kobietą. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 stycznia 2013, 10:01

Na­wet naj­większa fas­cy­nac­ja dru­gim człowiekiem mi­ja, kiedy uświado­misz so­bie, że ów cud-miód ro­bi ciągle pier­wsze okrążenie w to­ku ro­zumo­wania, pod­czas gdy ty jes­teś już przy dru­gim. Tak oto do­konu­je się myślo­wy du­bel, czar bled­nie, urok gaśnie:) 

myśl
zebrała 7 fiszek • 21 stycznia 2013, 17:20

Ludzie naj­częściej godzą się na spa­dające na nich niep­rzy­jem­ności, bo dos­ko­nale wiedzą, że są one kon­sekwen­cją wcześniej­szych przyjemności:) 

myśl
zebrała 6 fiszek • 20 stycznia 2013, 13:50

Cza­sami kiedy po­myśleć o włas­nych wyb­ry­kach, hu­lan­kach, ule­ganiu na­miętnościom, nie­rzad­ko ek­sce­sach, człowieka wy­pełnia wstyd. Ale jeśli za­raz po tym po­myśleć o tych, którzy te­go wszys­tkiego nie po­pełniają po­win­no nas ogarnąć błogie uczu­cie spo­koju, bo my ow­szem, wy­daje­my na to pieniądze, ale oni za sku­teczną sesję u psycho­loga płacą trzy ra­zy tyle! 

myśl
zebrała 14 fiszek • 18 stycznia 2013, 15:40

Ko­biety pro­wadzące sa­mochód kiedy wsiadają za kierow­nicę często zmieniają szpil­ki na płas­kie bu­ty, bo le­piej się wte­dy pro­wadzi. Idąc z mężczyzną do łóżka po­win­ny ro­bić od­wrot­nie. Pro­wadzić się będzie doskonale. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 stycznia 2013, 11:45

Wkurzo­na ko­bieta to kiep­ska sy­tuac­ja, ale do­piero smut­na ko­bieta i cieknące po po­liczkach łzy po­win­ny być dla mężczyz­ny po­rażką. Nies­te­ty, żyje­my w XXI wieku - on ro­bi of­fli­ne, a nam po­zos­ta­je po­moc do­raźna w pos­ta­ci wo­dood­pornej maskary. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 stycznia 2013, 10:37
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ibo

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność